TRI ÂN THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA: “BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI…”