Trụ trì chùa Ba Vàng là đảng viên, đại tá công an.