Trả di dân qua biên giới Mexico, chính quyền Trump bị kiện.