Tập đoàn Mỹ sẽ sản xuất linh kiện máy bay ở Việt Nam