Tập Cận Bình trả giá cho chiến lược "giương Đông, kích Tây"?