Tổng thống Trump: Tôi sẽ rất vinh dự nếu được phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam