TỔNG THỐNG TRUMP ĐẾN DALLAS TRONG KHÍ THẾ CUỒNG NHIỆT