Tổng thống Thái Anh Văn phản bác cáo buộc phân biệt chủng tộc của WHO