Tướng Mỹ: Tiêm kích tàng hình của Trung Cộng có thể sắp đi vào hoạt động