Tổng Công Tố Bill Barr buộc tội 8 người vì đã chuồn ngoại tệ cho nhiều đảng viên dân chủ cao cấp.