Tướng Anthony Tata: Học thuyết Trump mang lại thành công cho chính sách đối ngoại