Tân TT Brazil khẳng định « tự giải phóng khỏi chủ nghĩa xã hội