Tân thủ tướng Anh tỏ quyết tâm ra khỏi châu Âu đúng hạn