TÂM THƯ CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ GỞI THƯỢNG NGHỊ SĨ CHUCK SCHUMER