Thấy gì qua việc chính quyền đòi xử lý 20 người ở vườn rau Lộc Hưng?