THÀNH PHỐ GARLAND ĐÓN TIẾP VÀ TRƯNG BÀY BỨC TƯỜNG ĐÁ ĐEN LỊCH SỬ GHI TÊN NHỮNG NGƯỜI HOA KỲ HY SINH TẠI CHIẾN TRƯỜNG VIỆ