Thương mại Mỹ - Trung : Trump ào ạt tung đòn, Tập lì lợm đáp trả