Thông điệp của Thẩm phán Jeanine nói với DB Rashida Tlaib, January 7, 2019, 7:50:26 PM PST