Thêm hai thứ trưởng công an, trong đó có người đang bị tố cáo sai phạm