Thêm du khách Anh than phiền về nơi cách ly dịch COVID-19 tại Việt Nam