Thiếu niên phò sự sống thắng vụ kiện CNN đã bôi nhọ trong vụ diễn hành phò sự sống đầu năm nay