Thói bưng bít thông tin ở Trung Cộng, Việt Nam và hệ lụy từ trường hợp virus Vũ Hán