Thị trưởng Mỹ giả làm người vô gia cư, sống 3 ngày 2 đêm trên đường phố