THƯ MỜI BUỔI HỘI THOẠI CỘNG ĐỒNG Á CHÂU/VIỆT NAM VỚI CẢNH SÁT GARLAND