Tập đoàn Facebook thông báo họ sẽ không cho phép cài đặt sẵn các ứng dụng Facebook