Thế giới tăng cường chuẩn bị đối phó với đại dịch Covid-19