Tòa Bạch Ốc tìm cách đơn phương tài trợ cho tường biên giới