Ít khả năng chấm dứt việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong ngày 27/12