Đặt gia đình lên trên hết, một dân biểu Công Giáo Hoa Kỳ từ chức. - Trần Mạnh Trác