Tư Chính : Bắc Kinh sẽ còn quấy nhiễu nếu quốc tế không lên tiếng Thụy My