Tổ chức Phục Hưng Việt Nam mời tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập