Sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng ‘sẽ quyết định chính trị Việt Nam’