SỰ THAY ĐỔI CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI TRONG CƠN DỊCH VŨ HÁN