SỰ QUAN TÂM THÀNH PHỐ GARLAND VỀ VỊ CẢNH SÁT TRƯỞNG TƯƠNG LAI