Sự khó lường của Trump là thay đổi khổng lồ cho Trung Cộng (Le Figaro)