Sơ bộ đảng Dân chủ Mỹ: Liệu kịch bản chia rẽ 2016 tái diễn?