Rồi sẽ có phố Phạm Toàn, trường Đ.H Hoàng Tụy, đường Nguyễn Thanh Giang