Quyết định của Đức Giáo Hoàng: Trục xuất McCarrick khỏi hàng giáo sĩ