Quy định lãnh trợ cấp không được thẻ xanh gây tranh cãi