Quốc vương Thái Lan phong hoàng hậu trước khi đăng quang