Quan điểm luật pháp Hoa Kỳ: Chính quyền không thể đóng cửa nhà thờ mãi được.