Qua Hạ viện, luật chi tiêu quốc phòng sắp được Tổng thống ban hành