Quá khứ với gia đình bạo lực khiến quyền bộ trưởng quốc phòng Mỹ ra đi