PHONG TRÀO BIỂU TÌNH CỦA HỒNG KÔNG KHÔNG HỀ BẠO ĐỘNG.