Phiên xử bãi nhiệm TT Trump trong 2 ngày đầu tiên tại Thượng viện