Phải chăng cảnh tượng mới về Chúa Giáng Sinh trở nên quá chính trị?