Phe Dân chủ cố thuyết phục thành viên Đảng Cộng hoà nhưng vô hiệu