Phó Thủ tướng Trung Cộng tới Mỹ ký thỏa thuận thương mại