Paris Hilton tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ, dự định sẽ sơn Tòa Bạch Ốc thành Hồng Ốc!