Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được phóng thích, nhưng vẫn chưa an toàn